O knjižnici

Polni naziv javnega zavoda:    KNJIŽNICA dr. TONETA PRETNARJA
Naslov (sedež):    BALOS  4, 4290 TRŽIČ
Davčna številka:    93811403
Podračun EZR št.:    01331-6030380647 UJP KRANJ

Šifra proračunskega uporabnika: 38067
Matična številka: 1451120
Šifra dejavnosti: 91.011

Telefon, mobilni telefon:    04-59-23-883
Faks:    04-59-23-881
Elektronska pošta: siktrz@trz.sik.si
Spletna stran   www.knjiznica-trzic.si

 

Knjižnična dejavnost

Osnovna naloga Knjižnice dr. Toneta Pretnarja kot splošne knjižnice je, da zbira, hrani, obdeluje in daje na razpolago knjižnično gradivo. Namenjena je splošnemu izobraževanju, informiranju, razširjanju znanstvenih spoznanj, kulturni vzgoji in delovanju ter zadovoljevanju kulturnih potreb občanov.

Knjižnica je povezana v enoten knjižnično informacijski sistem – je članica COBISS-a in kot taka posreduje aktualne informacije iz lastnega fonda in obenem informacije o dostopnosti gradiva v vseh slovenskih knjižnicah. Svojim članom in drugim obiskovalcem knjižnice omogoča iskanje po internetu.

Knjižnica ima razvito medbibliotečno izposojo, s katero svojim bralcem preskrbi gradiva, ki jih sama nima, iz drugih knjižnic.

V Bistrici ima premično zbirko knjig v Domu Petra Uzarja, manjše zaselke pa že od leta 1975 obiskuje potujoča knjižnica – mini bibliobus.

Svoje naloge izvršuje v teh oblikah:

 • interno delo s knjižničnim gradivom (nabava, vnos v lokalno bazo podatkov in istočasno v vzajemni katalog vseh slovenskih knjižnic – Cobiss, oprema gradiva, urejanje periodike, pospravljanje gradiva, odpisovanje in izločanje gradiva …),
 • izposoja gradiva (v matični knjižnici – izposoja na dom in prezenčna izposoja, v izposojevališču Bistrica, v bibliobusu, obisk bralcev na njihovem domu),
 • medbibliotečna izposoja,
 • literarna srečanja, potopisna in druga predavanja, delavnice, predstavitve knjig in razstave,
 • bibliopedagoško delo (vrtec, razred na obisku, ure pravljic, počitniške delavnice, knjižna uganka, knjižni kviz),
 • matična dejavnost – obveščanje šolskih knjižnic o delu strokovnega stanovskega društva, sodelovanje s šolskimi knjižničarji in drugimi učitelji pri različnih akcijah,
 • domoznanska dejavnost – v Osrednjo knjižnico Kranj posreduje gradiva, ki so izšla na območju Občine Tržič,
 • publiciranje, založništvo, namizno založništvo (zaposleni prispevajo članke v strokovna glasila),
 • mentorsko delo (pri izdelavi seminarskih, diplomskih nalog, pri obvezni praksi študentov bibliotekarstva),
 • stiki z javnostmi (obveščanje medijev o vsem dogajanju v knjižnici),
 • sodelovanje z drugimi inštitucijami (z drugimi knjižnicami po Sloveniji, z založbami, s šolami, vrtci, Centrom za socialno delo, ZKO, z Društvom slovensko poljskega prijateljstva …),
 • permanentno izobraževanje zaposlenih (usposabljanja za sistem Cobiss, za bibliopedagoško delo z otroki, drugo strokovno izobraževanje…),
 • izobraževanje uporabnikov.

URNIK KNJIŽNICE
ponedeljek - petek:
od 9.00 do 18.00
sobota:
od 8.00 do 13.00
24. 12. in 31. 12.
od 9.00 do 13.00,
če je to sobota: od 8.00 do 13.00

Poletni delovni čas v juliju in avgustu:
ponedeljek, četrtek, petek:
od 9.00 do 15.00
torek, sreda:
od 10.00 do 18.00
sobota: zaprto
Nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Balos 4, 4290 Tržič
Telefon: (04) 592 38 83
E-pošta: siktrz@trz.sik.si

Dostopnost